divendres, 30 de novembre de 2012

Eleccions al Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

D'acord amb la Resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre i l’Article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, pels que s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics, el Departament d'Ensenyament ha iniciat el procés bianual de renovació dels consells escolars.
Ens pertoca, doncs, obrir la Convocatòria d'Eleccions per Renovació del Consell Escolar del nostre centre.

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El nostre Consell Escolar consta de 12 membres: 4 pares – mares (3 electes i 1 designat per l'AFA), 4 mestres electes, 1 representant designat per l'Ajuntament, 1 representant del sector de personal d'administració i serveis, la cap d'estudis i la directora del centre. La secretària assisteix amb veu però sense vot.

Cada dos anys escau la renovació de la meitat de cada sector. Enguany hem de renovar dos membres del sector mares i pares.

És per aquest motiu que sou animats/des a participar, com a candidats/es i com a electors/es, en el procés d'eleccions per renovació del nostre Consell Escolar que tindrà lloc tot seguint el calendari que també trobareu exposat al taulell d'anuncis de l'escola i clicant a aquest enllaç:Cordialment,

La Direcció del Centre.