divendres, 11 d’abril de 2014

Convocatòria d'Ajuts Individuals de Menjador (AIMS) 2014-2015

INFORMACIÓ:
Les bases i models de sol·licitud es poden consultar i recollir:

- Al centre educatiu corresponent i al seu blog: BASES / SOL·LICITUD
- A la seu del Consell Comarcal (C/ Riera de Mus, 1 A Girona)
- A la web del Consell Comarcal www.girones.cat

PUNT D’INFORMACIÓ OBERT AL PÚBLIC:
Lloc:  A la seu del Consell Comarcal (C/ Riera de Mus, 1A de Girona)
Horari: de DILLUNS A DIVENDRES de les 9.00 a les 14.00 h (tel. 972 213 262)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Del 28 d’abril fins al 23 de maig de 2014 a l'escola i fins el 31 de maig al Consell Comarcal
(ambdós inclosos a la secretaria de l’Escola i fins el 31 de maig al Registre del Consell Comarcal)

Les sol·licituds també es poden presentar al centre educatiu, si bé, el termini de presentació, en aquest cas, serà el que determini el propi centre atès aquest ha de presentar-les igualment al Consell Comarcal com a màxim el 31 de maig de 2014.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

- Sol·licitud
- Original del volant de convivència històric a 31 de desembre de 2013. (Cal justificar al mateix volant la unitat familiar i el parentiu en cas d’aparèixer persones no especificades a la sol.licitud)
- Còpia del NIF/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne/a sol·licitant, els membres de la un itat familiar que figurin al volant de convivència i que tinguin l’obligació legal de disposar-ne.

Documentació complementària (si escau):

- Família monoparental: Títol de família monoparental.
- Família nombrosa: Títol de família nombrosa.
- Infants en acolliment: Resolució d'acolliment.
- Disminució dels alumnes o germans de l'alumne: Certificat de disminució.
- Rebre subsidi per desocupació: Certificat respecte el percebut a l'exercici 2013 *
- Rebre PIRMI: Certificat respecte el percebut a l'exercici 2013
- Rebre una pensió no contributiva: Certificat ICASS / INNS respecte el percebut al 2013
- Distància mínima de 2km del domicili al centre escolar: Respecte el volant de convivència i mapa escolar
- Violència domèstica: Denúncia o sentència judicial any 2013
- Seguiment amb els serveis socials: Informe social.
*També caldrà adjuntar l'Informe de Vida Laboral de l'exercici 2013