dilluns, 9 de març de 2015

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador curs 2015-16

Bases amb criteris unificats arreu de Catalunya.
Les bases i models de sol·licitud es poden consultar i recollir:
•    Al centre educatiu corresponent i al seu blog (a la columna de la dreta: SOL·LICITUD AIM 15-16)
•    A la seu del Consell Comarcal (C/ Riera de Mus, 1 A Girona)
•    A la web del Consell Comarcal www.girones.cat

1)    Caldrà presentar la sol·licitud omplerta i signada, original del volant de convivència, còpia del NIF/NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència i que tinguin l’obligació legal de disposar-ne, en cas de no tenir l’obligació legal de disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família i la documentació acreditativa de la situació social (apartat 4.2.2 de les bases). Si està en seguiment per serveis socials, també serà necessari l’informe social (apartat 4.2.3 de les bases).
2)    La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a l’Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar, o a altres administracions per a informació relacionada amb aquesta convocatòria. En aquest sentit, recomanem que les famílies interessades facin la declaració de la renda.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 20 d’abril fins a l’11 de maig de 2015
(ambdós inclosos a la secretaria de l’escola i fins el 15 de maig al Registre del Consell Comarcal)

Les sol·licituds també es poden presentar al centre educatiu, si bé, el termini de presentació, en aquest cas, serà el que determini el propi centre atès aquest ha de presentar-les igualment al Consell Comarcal com a màxim el 15 de maig de 2015.